· 

 · 

INGENIBO PROJECTS SL

Ingenibo Projects disposa del Certificat ISO-9001.08 el qual possiblita:            

 • • Garantir la qualitat del servei.
 • • Optimitzar procediments de treball.
 • • Traçabilitat documental durant tota la vida del projecte.
 • • Implicació del personal vers la millora continuada.

La política d'Ingenibo Projects en matèria de seguretat constitueix un dels pilars en els que s'assenta la nostra acció diària. Per a tal fi:

 • • Es forma al personal.
 • • Es conciencia al personal.
 • • S'exigeix a tots els participants a les nostres obres el compliment de la normativa vigent.
 • • Es planifiquen les feines des de la perspectiva de la seguretat com a prioritat.

Ingenibo Projects basa totes les seves actuacions en el respecte al Medi Ambient. A tal efecte:

 • • Dissenya els edificis amb materials reciclats.
 • • Estudia energèticament el comportament dels edificis.
 • • Simula alternatives energètiques per a aconseguir el màxim estalvi.
 • • Controla que tots els residus es classifiquin correctament i vagin a abocadors autoritzats.

© 2012 ingenibo.com              Plaza Tetuan 40-41, 3º 6ª 08010 Barcelona | T. 935 328 888 | F. 935 325 231      Avda. del Brasil 17, 12º A - 28020 Madrid | T. 912 826 115 | F. 912 826 115